دامپزشکی

در این مجموعه تمام همایش های مربوط به حوزه دامپزشکی قرار گرفته است همایش های این مجموعه عبارتند از :

انگل شناسی دامپزشکی , بافت شناسی دامپزشکی و سایر