علوم انسانی

همایش های علوم انسانسدر این مجموعه تمام همایش های مربوط به حوزه علوم انسانی قرار گرفته است همایش های این مجموعه عبارتند از :

آموزش منابع انسانی،پژوهش بین الملل , باستان شناسی،علوم اجتماعی , تاریخ،جغرافیا،تمدن و زبانشناسی ,ادبیات،علوم قرآن و حدیث , فرهنگ،فقه،فلسفه،ادیان و عرفان ,حسابداری،مدیریت،حقوق و تربیت بدنی , روانشناسی،علوم سیاسی و سایر