اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران

اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران به کوشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان به مدت یک روز در تاریخ 05 اسفندماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

آدرس سایت: conf.iauardakan.ac.ir

پست الکترونیک:

 

شماره تماس: 32275071 - 035

نمابر: 32273648 - 035

 

محورهای همایش:

1. تازه ها در فلسفه تعلیم و تربیت
 بومی سازی مبانی فلسفه تعلیم و تربیت نظام جمهوری اسلامی ایران
 نقد و بررسی مکاتب فلسفه غرب (تعلیم و تربیت غرب)
 نقش فلسفه اسلامی در تاسیس فلسفه تعلیم و تربیت
 تطبیق مکاتب فلسفی در زمینه تعلیم و تربیت

2. تازه ها در برنامه ریزی درسی و آموزشی
 اهداف برنامه ریزی درسی و آموزشی
 محتوای برنامه ریزی درسی و آموزشی
 طراحی برنامه درسی
 اجرای برنامه درسی
 نظام اقتصادی و ارتباط متناسب آن با نظام برنامه ریزی درسی
 برنامه درسی پنهان و ابعاد آن
 شیوه های ارزشیابی برنامه ریزی درسی و آموزشی

3. تازه ها در تکنولوژی آموزشی
 شیوه های نوین طراحی آموزشیبا استفاده از تکنولوژی فاوا
 شیوه های نوین اجرای آموزشی با استفاده از تکنولوژی فاوا
 تازه ها در زمینه استفاده از مواد کمک آموزشی جدید

4. تازه ها در مدیریت آموزشی
 اصول و مبانی مدیریت آموزشی
 نوآوری ها در شیوه های مدیریت در نظام آموزش و پرورش
 نظارت و ارزشیابی در نظام آموزش و پرورش

5. تازه ها در روانشناسی تربیتی
 نظریه ها و چالش های یادگیری
 اختلالات یادگیری
 نقش تفاوت های فردی در یادگیری
 الگوها و فرایندهای یاددهی و یادگیری
 تازه ها در هوش و تفکر

6. تازه ها در مشاوره تحصیلی
 هدایت شغلی و تحصیلی
 انتخاب رشته و رضایت شغلی
 شیوه های مطالعه و یادگیری
 افزایش خلاقیت و نوآوری
 افزایش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی

7. تازه ها در تعلیم و تربیت استثنایی
 مشکلات دانش آموزان استثنایی
 چالش های مدارس سمپاد
 موانع آموزشی در تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای خاص

8. تازه ها در آموزش و پرورش ابتدایی (پیش دبستانی و دبستانی)
 تحلیل محتوای کتب دوره آموزش پیش دبستانی و دبستانی
 چالش ها در ارزشیابی توصیفی دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی
 اهداف در برنامه ریزی آموزشی و درسی دوره پیش دبستانی و دبستانی

9. تازه ها در تعلیم و تربیت اسلامی
 چیستی تعلیم و تربیت دینی
 اصول تعلیم و تربیت دینی
 اهداف تعلیم و تربیت دینی
 روش های تعلیم و تربیت دینی
 آسیب شناسی تعلیم و تربیت دینی

10. تازه ها در نظام آموزش عالی
 برنامه های درسی آموزش عالی
 ارزشیابی آموزش عالی
 توسعه کمی و کیفی در نظام آموزش عالی
 مشکلات اساتید و دانشجویان در آموزش عالی
 بین المللی و بومی سازی آموزش عالی
 مطالعه تطبیقی نظام آموزش عالی ایران و سایر کشورها
 نقش و جایگاه آموزش عالی در تولید علم و ثروت

11. نقش خانواده در نظام تعلیم و تربیت
 مشارکت والدین در آموزش
 آسیب شناسی ارتباط بین نظام خانواده و نظام آموزشی
 جایگاه انجمن اولیا و مربیان در نظام آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

12. آسیب شناسی نوآوری ها در نظام آموزشی ایران
 آسیب شناسی فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
 آسیب شناسی برنامه ریزی درسی در نظام آموزشی ایران
 آسیب شناسی مدیریت آموزشی در نظام آموزشی ایران
 آسیب شناسی مشاوره تحصیلی در نظام آموزشی ایران
 آسیب شناسی خانواده و مدرسه در نظام آموزشی ایران
 بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها (SWOT) در نظام آموزشی ایران

1. تازه ها در فلسفه تعلیم و تربیت
ü بومی سازی مبانی فلسفه تعلیم و تربیت نظام جمهوری اسلامی ایران
ü نقد و بررسی مکاتب فلسفه غرب (تعلیم و تربیت غرب(
ü نقش فلسفه اسلامی در تاسیس فلسفه تعلیم و تربیت
ü تطبیق مکاتب فلسفی در زمینه تعلیم و تربیت

2.
تازه ها در برنامه ریزی درسی و آموزشی
ü اهداف برنامه ریزی درسی و آموزشی
ü محتوای برنامه ریزی درسی و آموزشی
ü طراحی برنامه درسی
ü اجرای برنامه درسی
ü نظام اقتصادی و ارتباط متناسب آن با نظام برنامه ریزی درسی
ü برنامه درسی پنهان و ابعاد آن
ü شیوه های ارزشیابی برنامه ریزی درسی و آموزشی

3.
تازه ها در تکنولوژی آموزشی
ü شیوه های نوین طراحی آموزشیبا استفاده از تکنولوژی فاوا
ü شیوه های نوین اجرای آموزشی با استفاده از تکنولوژی فاوا
ü تازه ها در زمینه استفاده از مواد کمک آموزشی جدید

4.
تازه ها در مدیریت آموزشی
ü اصول و مبانی مدیریت آموزشی
ü نوآوری ها در شیوه های مدیریت در نظام آموزش و پرورش
ü نظارت و ارزشیابی در نظام آموزش و پرورش

5.
تازه ها در روانشناسی تربیتی
ü نظریه ها و چالش های یادگیری
ü اختلالات یادگیری
ü نقش تفاوت های فردی در یادگیری
ü الگوها و فرایندهای یاددهی و یادگیری
ü تازه ها در هوش و تفکر

6.
تازه ها در مشاوره تحصیلی
ü هدایت شغلی و تحصیلی
ü انتخاب رشته و رضایت شغلی
ü شیوه های مطالعه و یادگیری
ü افزایش خلاقیت و نوآوری
ü افزایش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی

7.
تازه ها در تعلیم و تربیت استثنایی
ü مشکلات دانش آموزان استثنایی
ü چالش های مدارس سمپاد
ü موانع آموزشی در تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای خاص

8.
تازه ها در آموزش و پرورش ابتدایی (پیش دبستانی و دبستانی(
ü تحلیل محتوای کتب دوره آموزش پیش دبستانی و دبستانی
ü چالش ها در ارزشیابی توصیفی دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی
ü اهداف در برنامه ریزی آموزشی و درسی دوره پیش دبستانی و دبستانی

9.
تازه ها در تعلیم و تربیت اسلامی
ü چیستی تعلیم و تربیت دینی
ü اصول تعلیم و تربیت دینی
ü اهداف تعلیم و تربیت دینی
ü روش های تعلیم و تربیت دینی
ü آسیب شناسی تعلیم و تربیت دینی

10.
تازه ها در نظام آموزش عالی
ü برنامه های درسی آموزش عالی
ü ارزشیابی آموزش عالی
ü توسعه کمی و کیفی در نظام آموزش عالی
ü مشکلات اساتید و دانشجویان در آموزش عالی
ü بین المللی و بومی سازی آموزش عالی
ü مطالعه تطبیقی نظام آموزش عالی ایران و سایر کشورها
ü نقش و جایگاه آموزش عالی در تولید علم و ثروت

11.
نقش خانواده در نظام تعلیم و تربیت
ü مشارکت والدین در آموزش
ü آسیب شناسی ارتباط بین نظام خانواده و نظام آموزشی
ü جایگاه انجمن اولیا و مربیان در نظام آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت(

12.
آسیب شناسی نوآوری ها در نظام آموزشی ایران
ü آسیب شناسی فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
ü آسیب شناسی برنامه ریزی درسی در نظام آموزشی ایران
ü آسیب شناسی مدیریت آموزشی در نظام آموزشی ایران
ü آسیب شناسی مشاوره تحصیلی در نظام آموزشی ایران
ü آسیب شناسی خانواده و مدرسه در نظام آموزشی ایران
ü بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها (SWOT) در نظام آموزشی ایران

اطلاعات تکميلي

  • عنوان فارسی: اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
  • عنوان انگلیسی: اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
  • زمان برگزاری: پنج شنبه, 05 اسفند 1395
  • سطح همایش: ملی
  • رشته: آموزش منابع انسانی
  • برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.