علوم پایه

 در این مجموعه تمام همایش های مربوط به حوزه علوم پایه قرار گرفته است همایش های این مجموعه عبارتند از :

آمار و ریاضی , زیست شناسی و زیست شناسی دریا ,فیزیک و ژئوفیزیک , هواشناسی و سایر