همایش های کشاورزی

همایش های کشاورزی در این مجموعه تمام همایش های مربوط به حوزه کشاورزی قرار گرفته است همایش های این مجموعه عبارتند از :

اقتصاد،توسعه و مدیریت کشاورزی , آبخیزداری،آبزیان و منابع طبیعی , جنگل،بیابان و باغبانی  , زراعت،فضای سبز،دام و طیور  , صنایع غذایی،خاک و آبیاری  ,بیماری های گیاهی،اصلاح،ژنتیک و شیلات , مرتع, زیستگاه و سایر