پزشکی

در این مجموعه تمام همایش های مربوط به حوزه پزشکی قرار گرفته است همایش های این مجموعه عبارتند از :

پرستاری ,سم شناسی ,مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ,نظارت بر امور دارویی و سایر