همایش ملی نخبگان حقوقی و قضایی و سومین کنگره بین المللی عدالت، مطالعات حقوقی و قضایی به کوشش موسسه آموزش عالی متانت به مدت یک روز در تاریخ 28 بهمن ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

سمینار کاربردهای یادگیری ماشین در بیوانفورماتیک و زیست محاسباتی به کوشش Science & Technology Learning Center ازتاریخ 22 آبان لغایت 01 دی ماه 95 بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

 

پانزدهمین کنگره علوم خاک ايران به کوشش انجمن علوم خاک ایران به مدت سه روز در تاریخ 06 لغایت 08 شهریورماه 96 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.

 

اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران به کوشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان به مدت یک روز در تاریخ 05 اسفندماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

اولین سمپوزیوم مدیریت دانش و نوآوری در شهر به کوشش ژورنال شهر و منظر و دانشگاه اسکووده سوئد به مدت دو روز در تاریخ 19 لغایت 20 دی ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی به کوشش انجمن افق نوین علم و فناوری به مدت یک روز در تاریخ 09 دی ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی به کوشش مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه به مدت یک روز در تاریخ 08 اسفندماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

همایش دانشگاه، صنعت، کارآفرینی به کوشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان به مدت دو روز در تاریخ 29 لغایت 30 آذرماه 95 در رفسنجان برگزار خواهد شد.

 

کنگره بین المللی توانمندی سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی به کوشش مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه-icsd- گروه پژوهشی اخلاق عرفان وعلوم تربیتی- سروش حکمت مرتضوی-گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی و فرهنگی به مدت یک روز در تاریخ 09 دی ماه 95 در تهران برگزار خواهد شد.

 

صفحه8 از47